รายงานการประชุมประจำปี  2567
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2567
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2567
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2567
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2567
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  รายงานการประชุมประจำปี  2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    5/ 2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    6/ 2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    7/ 2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    8/ 2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    9/ 2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    10/ 2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    11/ 2566
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    12/ 2566
     

     
  รายงานการประชุมประจำปี  2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    5/ 2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    6/ 2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    7/ 2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    8/ 2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    9/ 2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  10/ 2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  11/ 2565
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  12/ 2565
 
  รายงานการประชุมประจำปี  2564
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2564
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2564
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2564
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2564 
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    5/ 2564 
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    6/ 2564 
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    7/ 2564 
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    8/ 2564 
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    9/ 2564 
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   10/ 2564 
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   11/ 2564 
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   12/ 2564 
     

     
  รายงานการประชุมประจำปี  2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    5/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    6/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    7/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    8/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    9/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    10/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    11/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    12/ 2563
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    13/ 2563
 
  รายงานการประชุมประจำปี  2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    5/ 2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    6/ 2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    7/ 2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    8/ 2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    9/ 2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    10/ 2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    11/ 2562
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    12/ 2562
   
     

     
  รายงานการประชุมประจำปี  2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    5/ 2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    6/ 2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    7/ 2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    8/ 2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    9/ 2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    10/ 2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    11/ 2561
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    12/ 2561
   
   
 
  รายงานการประชุมประจำปี  2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    5/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    6/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    7/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    8/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    9/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    10/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    11/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    12/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    13/ 2560
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    14/ 2560
     

     
  รายงานการประชุมประจำปี  2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    5/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    6/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    7/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    8/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    9/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   10/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   11/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   12/ 2559
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   13/ 2559
 
  รายงานการประชุมประจำปี  2558
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2558
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2558
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2558
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2558
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    5/ 2558
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    6/ 2558
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    7/ 2558
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    8/ 2558
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    9/ 2558
   
   
   
   
     

     
  รายงานการประชุมประจำปี  2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    5/ 2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    6/ 2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    7/ 2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    8/ 2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    9/ 2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  10/ 2557
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  11/ 2557
   
   
 
  รายงานการประชุมประจำปี  2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    1/ 2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    2/ 2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    3/ 2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    4/ 2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    5/ 2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    6/ 2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    7/ 2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    8/ 2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่    9/ 2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  10/ 2556
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  11/ 2556
   
   
 

     
  รายงานการประชุมประจำปี  2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   1/ 2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   2/ 2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   3/ 2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   4/ 2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   5/ 2555 
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   6/ 2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   7/ 2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   8/ 2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  วิสามัญ
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   9/ 2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/ 2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/ 2555
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/ 2555
   
 
  รายงานการประชุมประจำปี  2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   1/ 2554 
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   2/ 2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   3/ 2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   4/ 2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   5/ 2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   6/ 2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   7/ 2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   8/ 2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   9/ 2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   10/ 2554
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   11/ 2554
   
   
   
 

     
  รายงานการประชุมประจำปี  2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   1/ 2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   2/ 2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   3/ 2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   4/ 2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   5/ 2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   6/ 2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   7/ 2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   8/ 2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   9/ 2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   10/ 2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   11/ 2553
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   12/ 2553
   
 
  รายงานการประชุมประจำปี  2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   1/ 2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   2/ 2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   3/ 2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   4/ 2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   5/ 2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   6/ 2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   7/ 2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   8/ 2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   9/ 2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   10/ 2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   11/ 2552
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   12/ 2552
   
     

     
  รายงานการประชุมประจำปี  2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   1/ 2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   2/ 2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   3/ 2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   4/ 2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   5/ 2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   6/ 2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   7/ 2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   8/ 2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   9/ 2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   10/ 2551
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   11/ 2551
   
   
 
  รายงานการประชุมประจำปี  2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   1/ 2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   2/ 2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   3/ 2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   4/ 2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   5/ 2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   6/ 2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   7/ 2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   8/ 2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   9/ 2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   10/ 2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   11/ 2550
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   12/ 2550
   
     

  รายงานการประชุมประจำปี  2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   1/ 2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   2/ 2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   3/ 2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   4/ 2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   5/ 2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   6/ 2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   7/ 2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   8/ 2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   9/ 2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   10/ 2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   11/ 2549
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   12/ 2549
   
 
  รายงานการประชุมประจำปี  2548
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   1/ 2548
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   2/ 2548
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   3/ 2548
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   4/ 2548
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   5/ 2548
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   6/ 2548
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   7/ 2548
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   8/ 2548
     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   9/ 2548
   
   
   
   
     
     
 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์