อัลบั้มภาพ


ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์บีโอดี (BOD) ในน้ำเสีย
ร่วมสัมมนา "เทคนิคการวิเคราะห์และการรายงานผลการวิเคราะห์สี ADMI"
ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น
ยกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
การผลิตมูลวัวอัดเม็ด การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
มอบตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "สับปะรดห้วยมุ่น"
มอบตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ส้อมสีทองน่าน"
มอบตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ญอกมละบริน่าน"
มกอช.เข้าสำรวจศักยภาพและความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
อบรมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรและการบริโภค
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงคุณภาพน้ำและดูแลระบบประปาชุมชน"
อบรมการจัดการขยะตามแนวพระราชดำริฯ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทย์ฯ 2560
ประกวดโครงงานระดับอาชีวศึกษา 2560
ประชุม GI เพื่อพิจารณาและรับรองผลการตรวจสอบ
ประชุมหารือการจัดกิจกรรม OTOP สัญจร
ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ GI สับปะรดห้วยมุ่น

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020