อัลบั้มภาพ


จัดประชุมและวางแผนการดำเนินงาน การถอดองค์ความรู้ฯ
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
ร่วมพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บริการวิชาการ : ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงเรียนราษฏร์วิทยา จ.ตาก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : ดิน ธาตุอาหารพืชฯ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรม Kick-off การดำเนินโครงการประจำปี 2563 : การผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าฯ : การพัฒนา OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563
ประชุมคืนข้อมูลผลการดำเนินงาน : การปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพ
ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ OTOP ตามคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 64
ประชุมชี้แจงโครงการ : การใช้องค์ความรู้ฯ ถ่านดูดกลิ่น 3 in 1
บริการวิชาการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า GI ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชุมคณะกรรมการประจำ 1/2563
จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ ด้านดิน ธาตุอาหารพืช โรคและแมลงฯ แก่เกษตรผู้ปลูกข้าว
พีธีมอบเตาเผาถ่านชีวภาพ แก่เกษตรกรต้นแบบ รุ่นที่ 2
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตถ่านชีวภาพฯ" เกษตรกรต้นแบบ รุ่น 2
นิทรรศการ ถ่านชีวภาพสู้ภัยแล้ง ในงาน Regional Research Expo 2020
คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการถ่านชีวภาพฯ
ศูนย์วิทย์ฯ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ศวท.มรอ.

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru