อัลบั้มภาพ


ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำคำขอ GI ผ้าหม้อห้อมแพร่ จังหวัดแพร่
ประชุมคณะกรรมการ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
รับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ตรา GI ทุเรียนหลง-หลินลับแลอุตรดิตถ์
ลงพื้นที่โครงการ GI ทุเรียนหลงและหลินลับแลอุตรดิตถ์
ท่านรองอธิการบดี พบ ศวท.
ประชุมพิจารณาการจัดทำคำขอ GI เพื่อขอขึ้นทะเบียน 5 สินค้าศักยภาพจังหวัดสุโขทัย
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำคำขอ GI 5 สินค้าศักยภาพจังหวัดสุโขทัย
ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพฯ แปลงปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชร
ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ GI กล้วยไข่กำแพงเพชร
บริการวิชาการ “โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร” พื้นที่อำเภอพิชัย
บริการวิชาการ “การผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพดี ตามระบบ GAP” @แม่พูล
ร่วมออกหน่วย "จังหวัดเคลื่อนที่ฯ" ณ วัดด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลฯ ประจำปี ๒๕๖๑
บริการวิชาการ “การผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพดี ตามระบบ GAP”
ถ่ายทอดองค์ความรู้ “นวัตกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฯ"
จัดอบรม "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นนอกฤดูฯ"
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนฯ ครัวไอรีน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ)
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มทอผ้าบ้านม่วง และน้ำพริกดีน)

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020