อัลบั้มภาพ


รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน วทน.สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 : กลุ่มภาคเหนือ
ประชุมกรรมการประจำครั้งที่ 1/2560
โครงการฝึกอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน และบริการวิชาการการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด
จังหวัดเคลื่อนที่ วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ลงพื้นที่ดำเนินโครงการการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560
ลงพื้นที่ชี้แจงข้อตกลงการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมูลวัวอัดเม็ดคุณภาพสูง
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการผลิตแก๊สชีวภาพ บ้านห้วยบง
ประเมินคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดห้วยมุ่น
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
ลงพื้นที่ดำเนินโครงการการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน
ศึกษาดูงานศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประชุม GI สินค้า ส้มสีทอง ญอกมละบริน่าน
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ"
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน GI "สับปะรดห้วยมุ่น"
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020