อัลบั้มภาพ


ร่วมออกหน่วย "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ"
การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ฯ"
ตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 18 ม.ค. 61
เก็บตัวอย่างน้ำประปา ของบริษัท ศรีพงษ์ พาร์ค (2009) จำกัด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ฯ
พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เก็บตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำประปา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ภาคเหนือ"
โครงการประเมินผลโครงการคลินิคเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์บีโอดี (BOD) ในน้ำเสีย
ร่วมสัมมนา "เทคนิคการวิเคราะห์และการรายงานผลการวิเคราะห์สี ADMI"
ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น
ยกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
การผลิตมูลวัวอัดเม็ด การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
มอบตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "สับปะรดห้วยมุ่น"
มอบตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ส้อมสีทองน่าน"
มอบตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ญอกมละบริน่าน"
มกอช.เข้าสำรวจศักยภาพและความพร้อมของห้องปฏิบัติการ

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020