อัลบั้มภาพ : <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มรอ. ร่วมกิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME – Early Stage : All Stars)</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">วันที่ 8 เมษายน 2564</div> <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากรและทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมกิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME – Early Stage : All Stars) ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจ SME ในระยะเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถริเริ่มและสร้างธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ และสามารถยกระดับเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยังยืน ซึ่งมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมแคททรียา 1 ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">ภาพ : รัชพล เทพศิริ / มีนา กรมมี</div> <div dir="auto">ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</div>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1679 Line ID : @142yhgfh