ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจผู้อำนวยการ
วารสารออนไลน์ประจำเดือน

บริการวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน วทน.สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 : กลุ่มภาคเหนือ
ประชุมกรรมการประจำครั้งที่ 1/2560
โครงการฝึกอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน และบริการวิชาการการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด
จังหวัดเคลื่อนที่ วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020