ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจผู้อำนวยการ
วารสารออนไลน์ประจำเดือน

บริการวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
ลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพฯ GI ทุเรียนหลง-หลินลับแลอุตรดิตถ์
อบรมการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี 2562 พื้นที่จังหวัดน่าน
ประชุมคณะกรรมการฯ GI จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาและรับรองผลฯ
ประชุมเตรียมรับการประเมินผล โครงการพัฒนาและยกระดับ OTOP
สงกรานต์ มรอ. ๖๒
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำคำขอ GI ผ้าหม้อห้อมแพร่ จังหวัดแพร่

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020