ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจผู้อำนวยการ
วารสารออนไลน์

คลังความรู้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย : GI

ความร่วมมือทางวิชาการ


ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
กิจกรรม Kick-off การดำเนินโครงการประจำปี 2563 : การผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าฯ : การพัฒนา OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563
ประชุมคืนข้อมูลผลการดำเนินงาน : การปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพ
ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ OTOP ตามคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 64
ประชุมชี้แจงโครงการ : การใช้องค์ความรู้ฯ ถ่านดูดกลิ่น 3 in 1
บริการวิชาการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า GI ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru