ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจผู้อำนวยการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

04 มิ.ย. 2563

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 เม.ย. 2563

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อหรือรับบริการ เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 เม.ย. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

05 เม.ย. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้านพักของบุคลากร เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

27 มี.ค. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การดูแลพื้นที่และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (ฉบับที่ ๓)

24 มี.ค. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ปิดพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

24 มี.ค. 2563
วารสารออนไลน์

คลังความรู้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย : GI

ความร่วมมือทางวิชาการ


ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
พีธีมอบเตาเผาถ่านชีวภาพ แก่เกษตรกรต้นแบบ รุ่นที่ 2
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตถ่านชีวภาพฯ" เกษตรกรต้นแบบ รุ่น 2
นิทรรศการ ถ่านชีวภาพสู้ภัยแล้ง ในงาน Regional Research Expo 2020
คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการถ่านชีวภาพฯ
ศูนย์วิทย์ฯ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ศวท.มรอ.
อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพฯ

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru