ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail :chanphen_ch@hotmail.com
ภารกิจผู้อำนวยการ
ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2564

19 ส.ค. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13)

14 ก.ค. 2564

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้นประจำปี 2565 (Project Brief)

24 พ.ค. 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๖)

05 ม.ค. 2564

ประกาศ : การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

21 ก.ค. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

04 มิ.ย. 2563

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 เม.ย. 2563

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อหรือรับบริการ เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 เม.ย. 2563
วารสารออนไลน์

คลังความรู้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย : GI

ความร่วมมือทางวิชาการ


ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์"
ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ศูนย์วิทย์ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยน่านฯ จัดกิจกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 - การผลิตสารชีวภัณฑ์
พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ณ ต.ตำหนักธรรม

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1679 Line ID : @142yhgfh