ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail :chanphen_ch@hotmail.com
ภารกิจผู้อำนวยการ
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้นประจำปี 2565 (Project Brief)

24 พ.ค. 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๖)

05 ม.ค. 2564

ประกาศ : การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

21 ก.ค. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

04 มิ.ย. 2563

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 เม.ย. 2563

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อหรือรับบริการ เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 เม.ย. 2563
วารสารออนไลน์

คลังความรู้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย : GI

ความร่วมมือทางวิชาการ


ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
ศูนย์วิทย์ฯ บริการให้คำปรึกษา : การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียฯ ให้กับ บริษัท โตโยต้าสุโขทัย จำกัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มรอ. ร่วมกิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME – Early Stage : All Stars)
ศูนย์วิทย์ฯ มรอ. X สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าเกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน จังหวัดน่าน
ช. X กอ.รมน. X มรอ. เดินหน้าขับเคลื่อนตำบลผักขวง ด้วยองค์ความรู้ วทน. สู่ชุมชนนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ X ศูนย์วิทย์ฯ มรอ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการผลิตมาตรฐาน GAP : ทุเรียน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วช. X กอ.รมน. X มรอ. เดินหน้าขับเคลื่อนตำบลเมืองลีง ด้วยองค์ความรู้ วทน. สู่ชุมชนนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 ของจังหวัดสุรินทร์

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1679 Line ID : @142yhgfh