ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจผู้อำนวยการ
วารสารออนไลน์

คลังความรู้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย : GI

ความร่วมมือทางวิชาการ


ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ ด้านดิน ธาตุอาหารพืช โรคและแมลงฯ แก่เกษตรผู้ปลูกข้าว
พีธีมอบเตาเผาถ่านชีวภาพ แก่เกษตรกรต้นแบบ รุ่นที่ 2
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตถ่านชีวภาพฯ" เกษตรกรต้นแบบ รุ่น 2
นิทรรศการ ถ่านชีวภาพสู้ภัยแล้ง ในงาน Regional Research Expo 2020
คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการถ่านชีวภาพฯ
ศูนย์วิทย์ฯ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ศวท.มรอ.

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru