อัลบั้มภาพ : <div dir="auto">โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">วันที่ 13 –15 ตุลาคม 2564</div> <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่</div> <div dir="auto">หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย</div> <div dir="auto">หลักสูตรที่ 2 กิจกรรมผู้สูงอายุ การมัดย้อมผ้าหม้อห้อม การปักด้นมือ จากเศษผ้าที่เหลือทิ้งจากผ้าทอพื้นเมือง</div> <div dir="auto">หลักสูตรที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1</div> <div dir="auto">หลักสูตรที่ 4 การผลิตแอลกอฮอล์สเปรย์</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 150 ราย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">ภาพ : พงศธร มานิตย์</div> <div dir="auto">ข่าว : นารีนารถ ภารังกูล / วัชระ มูลจันทร์</div>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1679 Line ID : @142yhgfh