[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
35 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
215 คน
สถิติเดือนนี้
4145 คน
สถิติปีนี้
10559 คน
สถิติทั้งหมด
166322 คน
IP ของท่านคือ 3.234.245.125
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นการพัฒ นาระบบรองรับสังคมสูงวัย
2.เพื่อเสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยระดับภูมิภาคเพื่อปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 ภูมิภาคที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนวรรณกรรมอย่า
งมีระบบ (SystematicReview)และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนเอกสารอย่างมีระบบ (Systematic
Review) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
สาหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยแ
ละแผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏ ระยะ 1, 4, 15 ปี ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน
กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์ กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ
กลุ่มราชภัฏภาคใต้ กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วนการประชุมในครั้งนี้
ณ โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพันธกิจสัม
พันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2.เพื่อจัดทำกรอบวิจัย
“การพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการดำเนินงานนวัตกรรมพันธกิจสั
มพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับภูมิภาค”และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 20 - 21 พ.ค.2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
รการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews)
และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์การประชุม
1. เพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพื้นที่และใช้ประโยชน์เชิงนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงาน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย
แผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและแผนพัฒนาบุคลาก
รวิจัยระดับภูมิภาค โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่
ยวโดยชุมชน
2.เพื่อเสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยระดับภูมิภาคและปรับข้อเสนอโครงกา
รตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9-10 เมษายน 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 9-10 เมษายน 2562 ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยคณะทำงาน
เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ฯ ครั้งที่ 3
ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยพื้นที่ ปีงบประมาณ
2562 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.ทบทวนการดำเนินงานพัฒนาผู้นำบุคลากรวิจัยฯ
2.ทบทวนผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ
และปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9-10 เมษายน 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 9-10 เมษายน 2562 ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยคณะทำงาน
เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ฯ ครั้งที่ 3
ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยพื้นที่ ปีงบประมาณ
2562 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.ทบทวนการดำเนินงานพัฒนาผู้นำบุคลากรวิจัยฯ
2.ทบทวนผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ
และปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 22 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวิณี สัตยาภรณ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภั
ฏ โดยกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อปฏิบัติการสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสู่รูปธรรมผลงานของเครื
อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสมรรถนะการสังเคราะห์องค์ความรู้นำสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพื้นที่และใช้ประโ
ยชน์เชิงนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมริเวอร์ไซด์เชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ 4 มกราคม 2562 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 2.เพื่อประชุมหารือแนวทางการรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ 4 -5 ธันวาคม 2561 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายใต้การวิจัยพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มรภ.-สกว. (ระดับเครือข่าย) และ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สสส.) เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้องประชุมโกวิทต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยด้านการบริหารจัดการแผนบูรณาการวิจัยและการสังเคราะห์ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานทีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับความอนุเคราะห์จากมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มรภ.อุตรดิตถ์ ผศ. ดร.อินทิรา ซาฮีร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มรภ.อุตรดิตถ์ ผศ.พัชริน ดำรงกิตติกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตเพชรบุรี ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว มรภ.เพชรบุรี อาจารย์ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 -> [จำนวน 407 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>