ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  
   
    [๑๐|๐๙|๒๕๖๓]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
 
   
    [๑๐|๐๘|๒๕๖๓]    เผยแพร่ข้อบังคับระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
 
   
    [๑๐|๐๘|๒๕๖๓]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
 
   
    [๒๘|๐๔|๒๕๖๓]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
 
   
    [๒๘|๐๔|๒๕๖๓]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
 
    [๒๘|๐๔|๒๕๖๓]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
 
    [๒๘|๐๔|๒๕๖๓]    การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
ข่าวประกาศเพิ่มเติม
 
    ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย  
     

 
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑๑/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562
 
คำสั่งมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัย
มติมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
 
   การสรรหาและการเลือกตั้งต่างๆ ของสภา
   
 
เรื่อง
ณ  วันที่
  การสรรหาผู้อำนวยสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๐ กรกฏาคม  ๒๕๖๓
  การสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๙ มิถุนายน   ๒๕๖๓
  การสรรหาผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๙ มิถุนายน   ๒๕๖๓
  การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๓ ๒๕ พฤษภาคม   ๒๕๖๒
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๓ ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๒
  การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๓ ๓๐  ตุลาคม   ๒๕๖๒
  การสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒ ๓๑  ตุลาคม   ๒๕๖๒
  การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒ ๒๕  ตุลาคม   ๒๕๖๒
  การเลือกตั้งบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๖๒
  การได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๒๕๖๒ ๒๘  สิงหาคม   ๒๕๖๒
  การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒ ๑๙  กรกฎาคม   ๒๕๖๒
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒ ๑๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  (แทนที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒ ๐๑  มกราคม   ๒๕๖๒
  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๖๑
  การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๑
  การสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๙  มกราคม   ๒๕๖๑
  การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๘  สิงหาคม   ๒๕๖๐
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนที่ว่างลง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๘  สิงหาคม   ๒๕๖๐
  การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๒๕๖๐ ๒๑  กรกฎาคม   ๒๕๖๐
  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๒๕๖๐ ๐๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๐
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ๒๘  มีนาคม   ๒๕๖๐
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๐
  การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  วิทยาการจัดการ  วิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๕๙
  การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๕๙
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๐๕  มกราคม   ๒๕๖๐
  การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ๐๒  ธันวาคม   ๒๕๕๙
  การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ๑๙  สิงหาคม   ๒๕๕๙
  การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๕๙
  รับสมัครเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๙
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต    ๐๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
๐๗  กันยายน  ๒๕๕๘
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนที่ว่างลง)  ๐๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗
  การสรรหาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอตรดิตถ์ ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๕
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖
  การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๘  เมษายน  ๒๕๕๗
  การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ๑๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
     
     รวมลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย       รวมลิงค์ภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คณะ/ศูนย์/สำนัก
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะ/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
สโมสรพนักงาน
สภาคณาจารย์
วิทยาเขต
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตน่าน
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน 
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012   http://www.council.uru.ac.th/