ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  
   
    [๑๗|๐๔|๒๕๖๗]  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
 
   
    [๐๕|๐๔|๒๕๖๗]  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
 
   
    [๐๘|๐๓|๒๕๖๗]  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
 
   
    [๐๘|๐๒|๒๕๖๗]  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
 
   
    [๒๗|๑๒|๒๕๖๖]  การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
       
       
 
   
 
   ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย  
 
     
   
งานพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน ๑๑ ราย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
    EP1      EP2    
     

 
งานพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดย โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 12/2565
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 11/2565
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
    การสรรหาและการเลือกตั้งต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
 
เรื่อง
ณ  วันที่
  การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๖
  การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๖
  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากบุคลากรสายสนับสนุน (ตำแหน่งที่ว่าง) ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖
  การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๔ กันยายน  ๒๕๖๖
  การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๖
  การสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๖
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๖
  การคัดเลือกคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๖
  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖
  การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔
  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๔
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔
  การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔
  การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๔
  การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓
  การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๓
  การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๓
  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๔
  การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๔
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๓ กันยายน  ๒๕๖๓
  การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๖ กันยายน  ๒๕๖๓
  การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๙ กันยายน  ๒๕๖๓
  การสรรหาผู้อำนวยสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๐ กรกฏาคม  ๒๕๖๓
  การสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๙ มิถุนายน   ๒๕๖๓
  การสรรหาผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๙ มิถุนายน   ๒๕๖๓
  การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๓ ๒๕ พฤษภาคม   ๒๕๖๒
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๓ ๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๒
  การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๓ ๓๐  ตุลาคม   ๒๕๖๒
  การสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒ ๓๑  ตุลาคม   ๒๕๖๒
  การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒ ๒๕  ตุลาคม   ๒๕๖๒
  การเลือกตั้งบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๖๒
  การได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๒๕๖๒ ๒๘  สิงหาคม   ๒๕๖๒
  การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒ ๑๙  กรกฎาคม   ๒๕๖๒
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒ ๑๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  (แทนที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒ ๐๑  มกราคม   ๒๕๖๒
  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๖๑
  การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๑
  การสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๙  มกราคม   ๒๕๖๑
  การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๘  สิงหาคม   ๒๕๖๐
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนที่ว่างลง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๘  สิงหาคม   ๒๕๖๐
  การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๒๕๖๐ ๒๑  กรกฎาคม   ๒๕๖๐
  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๒๕๖๐ ๐๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๐
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ๒๘  มีนาคม   ๒๕๖๐
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๑๐  มกราคม   ๒๕๖๐
  การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  วิทยาการจัดการ  วิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๕๙
  การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๕๙
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๐๕  มกราคม   ๒๕๖๐
  การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ๐๒  ธันวาคม   ๒๕๕๙
  การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ๑๙  สิงหาคม   ๒๕๕๙
  การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๕๙
  รับสมัครเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๙
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต    ๐๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
  รับสมัครผู้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
๐๗  กันยายน  ๒๕๕๘
  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนที่ว่างลง)  ๐๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘
  การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗
  การสรรหาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอตรดิตถ์ ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๕
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖
  การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๘  เมษายน  ๒๕๕๗
  การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ๑๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗
     
     รวมลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย       รวมลิงค์ภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คณะ/ศูนย์/สำนัก
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะ/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
สโมสรพนักงาน
สภาคณาจารย์
วิทยาเขต
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตน่าน
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน 
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  27 ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012   http://www.council.uru.ac.th/