>
 
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๗  ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๖  ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๕  ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๔  ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๓  ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๒  ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๑  ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๐  ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๕๙  ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๕๘  ::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๕๗  ::
 
 
 
 
 
 
 
     คำสั่งที่  ๑๑/๒๕๕๗     เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
     คำสั่งที่  ๑๐/๒๕๕๗     เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
     คำสั่งที่  ๙/๒๕๕๗       เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่  ๘/๒๕๕๗       เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่  ๗/๒๕๕๗      เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และผลงานในตำแหน่งคณบดี
     คำสั่งที่  ๖/๒๕๕๗       เรื่อง   แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
     คำสั่งที่  ๕/๒๕๕๗       เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
     คำสั่งที่  ๔/๒๕๕๗       เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน  ผู้ทรงคุณวุฒิ
     คำสั่งที่  ๓/๒๕๕๗       เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ
     คำสั่งที่  ๒/๒๕๕๗       เรื่อง   แต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
     คำสั่งที่  ๑/๒๕๕๗       เรื่อง   แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2556  ::
     คำสั่งที่ 12/2556     เรื่อง   แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพิ่มเติม
     คำสั่งที่ 11/2556     เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
     คำสั่งที่ 009/2556   เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  แทนตำแหน่งที่ว่าง
     คำสั่งที่ 008/2556   เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
     คำสั่งที่ 007/2556   เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  แทนตำแหน่งว่าง
     คำสั่งที่ 006/2556   เรื่อง   แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     คำสั่งที่ 005/2556   เรื่อง   แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                                    และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     คำสั่งที่ 002/2556   เรื่อง   แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 001/2556   เรื่อง   แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2555 ::
     คำสั่งที่ 026/2555   เรื่อง   แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 025/2555   เรื่อง   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 024/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  แทนตำแหน่งที่ว่าง
     คำสั่งที่ 023/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     คำสั่งที่ 022/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                    และคณะบดีคณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม
     คำสั่งที่ 021/2555   เรื่อง   แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
     คำสั่งที่ 020/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
     คำสั่งที่ 019/2555   เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
     คำสั่งที่ 018/2555   เรื่อง   ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล  แทนผู้ลาออก
     คำสั่งที่ 017/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 016/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การบริหารงบประมาณและการเงิน
                                                   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  พ.ศ.  2555
     คำสั่งที่ 015/2555   เรื่อง   แต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 014/2555   เรื่อง   แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     คำสั่งที่ 013/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     คำสั่งที่ 012/2555   เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิ
     คำสั่งที่ 011/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 010/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
     คำสั่งที่ 009/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     คำสั่งที่ 008/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
     คำสั่งที่ 007/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     คำสั่งที่ 006/2555   เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  (เพิ่มเติม)
     คำสั่งที่ 005/2555   เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษในการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 004/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมกาดำเนินการปรับปรุง  แก้ไขข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
     คำสั่งที่ 003/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 002/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     คำสั่งที่ 001/2555   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2554 ::
     คำสั่งที่ 014/2554   เรื่อง   แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์
     คำสั่งที่ 013/2554   เรื่อง   แต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณะบดี  แทนผู้ลาออก
     คำสั่งที่ 012/2554   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  แทนผู้เกษียณอายุราชการ
     คำสั่งที่ 011/2554   เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  แทนผู้ลาออก
     คำสั่งที่ 010/2554   เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการปรับปรุง  แก้ไขข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
     คำสั่งที่ 009/2554   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คำสั่งที่ 008/2554   เรื่อง   แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
     คำสั่งที่ 007/2554   เรื่อง   แต่งตั้งผู้ประสานงานในการดำเนินงานติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี
     คำสั่งที่ 006/2554   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติมตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี
     คำสั่งที่ 005/2554   เรื่อง   แต่งตั้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 004/2554   เรื่อง   แต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการยกร่าง  ปรัชญา วิสัยทัศน์  และพันธกิจ
     คำสั่งที่ 003/2554   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต                                                            และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
     คำสั่งที่ 002/255     เรื่อง   แต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการดำเนินการปรับปรุง  แก้ไขข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
     คำสั่งที่ 001/2554   เรื่อง   แต่งตั้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 956/2554   เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน  โยผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
   
 
              ::  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2553 ::
     คำสั่งที่ 016/2553   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
     คำสั่งที่ 015/2553   เรื่อง   แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
     คำสั่งที่ 014/2553   เรื่อง   แต่งตั้งผู้ประสานงานในการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี
     คำสั่งที่ 013/2553   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี
     คำสั่งที่ 012/2553   เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผู้ขอเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
     คำสั่งที่ 011/2553   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
     คำสั่งที่ 010/2553   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  (ยกเลิก)
     คำสั่งที่ 009/2553   เรื่อง   แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
     คำสั่งที่ 008/2553   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดประเด็นข้อหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
     คำสั่งที่ 007/2553   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  (ยกเลิก)
     คำสั่งที่ 006/2553   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
     คำสั่งที่ 005/2553   เรื่อง   แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 004/2553   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     คำสั่งที่ 003/2553   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
     คำสั่งที่ 002/2553   เรื่อง   ผลการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ทดแทนผู้ลาออก
   
   
   
   
   
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์