มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2567
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2563
 
 
 
 
 
 
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   7/2563   วันที่ 19 สิงหาคม 2563
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   8/2563   วันที่ 10 กันยายน 2563
 
 
 
 
 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     

     
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
     

     
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2557
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/2557   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   2/2557   วันที่ 18 มีนาคม 2557
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   3/2557   วันที่ 28 เมษายน 2557
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   4/2557   วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   5/2557   วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   6/2557   วันที่ 4 กันยายน 2557
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   7/2557   วันที่ 1 กันยายน 2557
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   8/2557   วันที่ 24 กันยายน 2557
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   9/2557   วันที่ 27 ตุลาคม 2557
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557   วันที่ 22 ธันวาคม 2557
   
   
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2556
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556  วันที่ 13 ธันวาคม2556
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556  วันที่  6 พฤศจิกายน 2556
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   9/2556   วันที่  9  ตุลาคม 2556  
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   8/2556   วันที่  11 กันยายน 2556  
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   7/2556   วันที่  5  สิงหาคม 2556  
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   6/2556  วันที่  17 กรกฎาคม 2556
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   5/2556   วันที่  12 มิถุนายน 2556
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   3/2556   วันที่  18 เมษายน 2556
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/2556   วันที่  29 มกราคม 2556
   
   
   
   
 

     
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555   วันที่  24 ธันวาคม 2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555   วันที่  15 พฤศจิกายน 2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555   วันที่  24 ตุลาคม 2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   9/2555   วันที่  27 กันยายน 2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   8/2555   วันที่  23 สิงหาคม 2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   7/2555   วันที่  26 กรกฎาคม 2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   6/2555   วันที่  30 มิถุนายน 2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   5/2555   วันที่  16 พฤษภาคม 2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   4/2555   วันที่  27 เมษายน 2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   3/2555   วันที่  23 มีนาคม 2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   2/2555   วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2555
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/2555   วันที่  11 มกราคม 2555
   
   
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2554
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554   วันที่  14 ธันวาคม 2555  
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554   วันที่  12 พฤศจิกายน 2554
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   9/2554   วันที่ 27 กันยายน 2554
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   8/2554   วันที่ 26 สิงหาคม 2554
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   7/2554   วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   6/2554   วันที่ 9 มิถุนายน 2554
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   5/2554   วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   4/2554   วันที่ 20 เมษายน 2554
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   3/2554   วันที่ 4 มีนาคม 2554
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   2/2554   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/2554   วันที่ 25 มกราคม 2554
   
   
   
 

     
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2553
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553   วันที่ 16 ธันวาคม 2553  
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553   วันที่ 28 ตุลาคม 2553
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553   วันที่ 22 กันยายน 2553
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   8/2553   วันที่ 20 สิงหาคม 2553
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   7/2553   วันที่ 29 กรกฎาคม 2553
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   6/2553   วันที่ 9 เมษายน 2553
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   5/2553   วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   4/2553   วันที่ 9 เมษายน 2553
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   3/2553   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   2/2553   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/2553   วันที่ 13 มกราคม 2553
   
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  ปี  2552
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2552   วันที่ 9 ธันวาคม 2552  
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2552   วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2552   วันที่ 13 ตุลาคม 2552
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   9/2552   วันที่ 9 ตุลาคม 2552
  -  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   8/2552   วันที่ 5 สิงหาคม 2552
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์