[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
51 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
215 คน
สถิติเดือนนี้
4161 คน
สถิติปีนี้
10575 คน
สถิติทั้งหมด
166338 คน
IP ของท่านคือ 3.234.245.125
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
ปฏิทินกิจกรรม
รายการรูปภาพ
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นการพัฒ นาระบบรองรับสังคมสูงวัย
2.เพื่อเสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยระดับภูมิภาคเพื่อปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 ภูมิภาคที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนวรรณกรรมอย่า
งมีระบบ (SystematicReview)และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนเอกสารอย่างมีระบบ (Systematic
Review) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
สาหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยแ
ละแผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏ ระยะ 1, 4, 15 ปี ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน
กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์ กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ
กลุ่มราชภัฏภาคใต้ กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วนการประชุมในครั้งนี้
ณ โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพันธกิจสัม
พันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2.เพื่อจัดทำกรอบวิจัย
“การพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการดำเนินงานนวัตกรรมพันธกิจสั
มพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับภูมิภาค”และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 20 - 21 พ.ค.2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
รการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews)
และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์การประชุม
1. เพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพื้นที่และใช้ประโยชน์เชิงนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงาน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย
แผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและแผนพัฒนาบุคลาก
รวิจัยระดับภูมิภาค โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่
ยวโดยชุมชน
2.เพื่อเสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยระดับภูมิภาคและปรับข้อเสนอโครงกา
รตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
[จำนวน 407 อัลบัม]
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสัง/การฝึกอบรม
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ( 312 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดน่าน ( 321 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] คำสั่งไปราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ( 274 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 400 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 326 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการไปร่วมเสวนา ในงาน การประชุมระดับชาติครั้งที่ 3 ( 304 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 ( 311 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถ ไปราชการ ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ( 339 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ( 296 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ( 297 / ) โดย admin

ติดต่อมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายโครงการพิเศษ
แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย