ISSN : 2586-8551 (Print)
ISSN : 2697-4568 (Online)

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


Academic Journal of Science and Applied Science
Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University


เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการ หรือการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบัน วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง


กำหนดการจัดทำวารสารแต่ละปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ที่ กิจกรรม ช่วงระยะเวลา
1 ประชาสัมพันธ์ ม.ค. - ก.พ.
2 รับข้อเสนอบทความ ก.พ. - มี.ค.
3 ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิชาการ ก.พ. - พ.ค.
4 ส่งคืนเพื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เม.ย. - พ.ค.
5 ตรวจสอบและพิมพ์วารสาร มิ.ย.

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ที่ กิจกรรม ช่วงระยะเวลา
1 ประชาสัมพันธ์ ก.ค. - ส.ค.
2 รับข้อเสนอบทความ ส.ค. - ก.ย.
3 ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิชาการ ส.ค. - พ.ย.
4 ส่งคืนเพื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ต.ค. - พ.ย.
5 ตรวจสอบและพิมพ์วารสาร ธ.ค.

รูปแบบการจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบบทความ pdf ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบบทความ word

คณะกรรมการวารสารวิชาการ

บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
อาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น นางปิยะธิดา เทพสาธร
นายอิสรภาพ เทพกฤษณ์
กองบรรณาธิการดำเนินงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู เรือนจันทร์ อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ อาจารย์ ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ทัศนา จารุชาติ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์
อาจารย์กานต์ธิดา ไชยมา อาจารย์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ
กองบรรณาธิการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี ไตรสนธิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ไทยพานิช รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย เทพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุจันทร์ จําปาไชยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ มนิมนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว