วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
บทความเผยแพร่
ลำดับที่ ชื่อบทความ/บทความวิจัย ปีที่ส่งบทความ
1การรับรู้บทบาททางเพศและทัศนคติทางเพศของวัยรุ่น ในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์.
หน้าที่ตีพิมพ์ 1-13 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2563
2การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทยด้วย โครงข่ายประสาทเทียม
หน้าที่ตีพิมพ์ 15-31 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2563
3การใช้ประโยชน์จากเปลือกทุเรียนส้าหรับผลิตสารกรองน้ำเพื่อดูดซับธาตุเหล็ก
หน้าที่ตีพิมพ์ 33-44 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2563
4ระบบยืม-คืนหนังสือออนไลน์โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
หน้าที่ตีพิมพ์ 45-56 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2563
5การตรวจสอบหาโครโมจีนิครีเอเจนต์ที่เหมาะสมสำหรับการหาปริมาณโลหะ ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทร
หน้าที่ตีพิมพ์ 57-74 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2563
6การพัฒนาบราวนี่ชาเขียวจากแป้งข้าวโอ๊ต
หน้าที่ตีพิมพ์ 75-82 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2563
7การวัดความสุกแก่ของทุเรียนพันธุ์หลงลับแลโดยการวัดความหวานของยางจากขั้วทุเรียน
หน้าที่ตีพิมพ์ 83-92 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2563
7 รายการ จากทั้งหมด 7 รายการ
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
หน้าที่
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ใหม่ )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1300 โทรสาร 055-411096 ต่อ 1312