ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดทำวารสารแต่ละปีอ่านเพิ่มเติม
การสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความวิชาการอ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด
ประเภทบทความวิชาการ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาการเข้ารหัสลับข้อมูล
อื่นๆ
ปฏิทินการดำเนินงานวารสาร
วารสารวิชาการ ปีที่ 2560 ฉบับที่ 2
อ่านทั้งหมด
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
บทความเผยแพร่
ลำดับที่ ชื่อบทความ/บทความวิจัย ปีที่ส่งบทความ
1การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก กรณีศึกษาส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หน้าที่ตีพิมพ์ 1-13 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2562
2การพัฒนาสื่อการสอนชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์เรื่องการตกอย่างอิสระ
หน้าที่ตีพิมพ์ 15-29 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2562
3เครื่องบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์และส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
หน้าที่ตีพิมพ์ 31-44 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2562
4ศักยภาพของพืชตระกูลถั่วในการเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงปริมาณไนโตรเจนและคุณสมบัติ บางประการของดินหลังจากภัยพิบัติดินโคลนถล่ม
หน้าที่ตีพิมพ์ 45-55 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2562
5การผลิตน้้าตาลรีดิวซ์จากชานอ้อยโดยกระบวนการไฮโดรไลซีสด้วยกรด
หน้าที่ตีพิมพ์ 57-65 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2562
6การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
หน้าที่ตีพิมพ์ 67-82 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2562
7สภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยกระบวนการทางเอนไซม์ขั้นตอนเดียว
หน้าที่ตีพิมพ์ 83-91 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2562
8การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมน ้าดอกไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะไทย ต้าบลป่าเซ่า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
หน้าที่ตีพิมพ์ 93-103 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2562
9ความหลากหลายของแมลงศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
หน้าที่ตีพิมพ์ 105-115 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2562
9 รายการ จากทั้งหมด 9 รายการ
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
หน้าที่
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1300 โทรสาร 055-411096 ต่อ 1312