ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดทำวารสารแต่ละปีอ่านเพิ่มเติม
การสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความวิชาการอ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด
ประเภทบทความวิชาการ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาการเข้ารหัสลับข้อมูล
อื่นๆ
ปฏิทินการดำเนินงานวารสาร
วารสารวิชาการ ปีที่ 2560 ฉบับที่ 2
อ่านทั้งหมด
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
บทความเผยแพร่
ลำดับที่ ชื่อบทความ/บทความวิจัย ปีที่ส่งบทความ
1การพัฒนาน้ำนมเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเมล็ดแตกหักของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนฯอำเภอท่าปลา
หน้าที่ตีพิมพ์ 1-14 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
2การปรับปรุงตะกอนน้ำบาดาลด้วยวิธีการทางเคมีเพื่อใช้กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์
หน้าที่ตีพิมพ์ 15-25 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
3อัตราการใช้ปุ๋ยมูลไก่และหินแร่ภูเขาไฟที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพริกจินดา
หน้าที่ตีพิมพ์ 27-39 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
4ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารประกอบฟีนอลด้วยตัวเร่ง ปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตน
หน้าที่ตีพิมพ์ 41-50 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
5ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มและการให้โปรแกรมการดูแลตนเองต่อระดับความเจ็บปวด การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดเห็นในผลดี/ผลเสียของการปฏิบัติพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อลดอาการปวดหลัง ในชาวนาที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
หน้าที่ตีพิมพ์ 51-65 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
6แอปพลิเคชันเกมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
หน้าที่ตีพิมพ์ 67-77 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
7การเปรียบเทียบการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจภายหลังการการออกกําลังกาย ระหว่างการนอนยกขาสงและการนวดคลายกล ู ามเน ้ ื้อ
หน้าที่ตีพิมพ์ 79-86 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
8ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารการออกกําลังกายและปริมาณไขมันในร่างกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏอุตรดิตถ์
หน้าที่ตีพิมพ์ 87-95 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
9การปรับปรุงคุณภาพกากมันสําปะหลังด้วยยีสต์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสตว์เคี้ยวเอื้อง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ
หน้าที่ตีพิมพ์ 97-107 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
10ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรและเห็ดกินได้
หน้าที่ตีพิมพ์ 109-119 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
10 รายการ จากทั้งหมด 12 รายการ
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • >>
หน้าที่
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1300 โทรสาร 055-411096 ต่อ 1312