สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
อีเมล์*
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งบทความ
หน่วยงาน*
สถานศึกษา*
สาขาวิชา*
คำนำหน้า * นาย (Mr.) นาง (Mrs.) นางสาว (Miss)
ตำแหน่งทางวิชาการ(ตัวย่อภาษาไทย)
ตำแหน่งทางวิชาการ(ตัวเต็มภาษาไทย)
(ตัวอย่าง : ศาสตราจารย์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นต้น)
ตำแหน่งทางวิชาการ(ตัวย่อภาษาอังกฤษ)
(ตัวอย่าง : Prof. Dr. หรือ Asst. Prof. เป็นต้น)
ชื่อภาษาไทย *
นามสกุลภาษาไทย*
Fist Name*
Last Name*
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาการเข้ารหัสลับข้อมูล
อื่นๆ

สมัครสมาชิกสำเร็จ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในอีเมล์ เพื่อยืนยันข้อมูลผู้ใช้งานระบบ


วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1300 โทรสาร 055-411096 ต่อ 1312