อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 19 ตุลาคม 2563<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.พจนีย์ ชุมแสง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมและวางแผนการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานบริการวิชาการ ภายใต้พันธกิจสัมพันธ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีบุคลากรศ<span class="text_exposed_show">ูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุม<br />.<br />ในการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการถอดองค์ความรู้ และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บรรลุถึงเป้าหมายและเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์<br />.<br />ภาพ/ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</span></p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru