อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 21 กรกฎาคม 2563<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการฯ จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านดิน ธาตุอาหารพืช โรคแมลงและการใช้สารชีวภัณฑ์กับการป้องกันโรคและแมลง ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้า<span class="text_exposed_show">ว ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้จัดเตรียมจุดให้บริการสำหรับล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล การตรวจคัดกรองวัดไข้ บริการแจกหน้ากากอนามัย การจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม และลงทะเบียนบันทึกข้อมูลก่อนเข้าและออกจากสถานที่<br />.<br />ภาพ/ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</span></p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru