อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพและสารชีวภัณฑ์" ภายใต้โครงการ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพกับสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่วนเกษตรไม้ผล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ลองกอง มะม่วงหิมพานต์ และมะขามหวาน ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ . ซึ่งภายในกิจกรรม ได้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่อง การผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน ดินและธาตุอาหารพืช สารชีวภัณฑ์กับการป้องกันโรคและแมลง การผลิตสารชีวภัณฑ์ฯ โดยวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง และอาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี การสร้างเตาเผาถ่านชีวภาพและเทคนิคการเผาถ่านชีวภาพ โดยวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ภาพ : พงศธร มานิตย์ / มีนา กรมมี ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru