ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดทำวารสารแต่ละปีอ่านเพิ่มเติม
การสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความวิชาการอ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด
ประเภทบทความวิชาการ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาการเข้ารหัสลับข้อมูล
อื่นๆ
ปฏิทินการดำเนินงานวารสาร
วารสารวิชาการ ปีที่ 2560 ฉบับที่ 2
อ่านทั้งหมด
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
บทความเผยแพร่
ประเภทบทความ : อื่นๆ
ลำดับที่ ชื่อบทความ/บทความวิจัย ปีที่ส่งบทความ
1ผลการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
หน้าที่ตีพิมพ์ 115-133 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
2Convergence Theorems for Hemicontractive Mappings
หน้าที่ตีพิมพ์ 101-113 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
3การใช้ชอล์กเป็นสารตัวพาของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเพื่อยืดอายุ การเก็บรักษาผลมะนาว
หน้าที่ตีพิมพ์ 87-100 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
4ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหว ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนชาย
หน้าที่ตีพิมพ์ 71-86 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
5อาการปวดหลังของชาวนาที่ออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกาย กรณีศึกษา ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
หน้าที่ตีพิมพ์ 57-69 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
6ระบบบริหารจัดการร้านเปรมาลิญจ์สปาจังหวัดอุตรดิตถ์ออนไลน
หน้าที่ตีพิมพ์ 43-56 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
7การปรับสภาพเปลือกทุเรียนทางเคมีเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลังงานทดแทน
หน้าที่ตีพิมพ์ 33-42 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
8สารสกัดหยาบจาก ตะไคร้ สะเดา มะขามต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญ ของเมล็ดหญ้ารังนก (Chloris barbata Sw.)
หน้าที่ตีพิมพ์ 15-31 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
9รูปแบบการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดากับบุตรสาว กรณีตำบลป่าเซ่า จังหวัดอุตรดิตถ์
หน้าที่ตีพิมพ์ 1-14 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
10การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ของผู้ใหญ่วัยแรงงานตําบลแม่พลู อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
หน้าที่ตีพิมพ์ 11-24 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
10 รายการ จากทั้งหมด 32 รายการ
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • >>
หน้าที่
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1300 โทรสาร 055-411096 ต่อ 1312