ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดทำวารสารแต่ละปีอ่านเพิ่มเติม
การสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความวิชาการอ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด
ประเภทบทความวิชาการ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาการเข้ารหัสลับข้อมูล
อื่นๆ
ปฏิทินการดำเนินงานวารสาร
วารสารวิชาการ ปีที่ 2560 ฉบับที่ 2
อ่านทั้งหมด
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
บทความเผยแพร่
ประเภทบทความ : อื่นๆ
ลำดับที่ ชื่อบทความ/บทความวิจัย ปีที่ส่งบทความ
1การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ของผู้ใหญ่วัยแรงงานตําบลแม่พลู อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
หน้าที่ตีพิมพ์ 11-24 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
2ผลของพอลไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีต่อลักษณะสัณฐานของยูเรยี -ฟอร์มัลดีไฮด์ไมโครแคปซูล
หน้าที่ตีพิมพ์ 121-130 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
3ระบบบันทึกการขายน้ําดื่มจ้าวสมุทร จังหวัดสุโขทัย
หน้าที่ตีพิมพ์ 132-142 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
4การพัฒนาน้ำนมเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเมล็ดแตกหักของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนฯอำเภอท่าปลา
หน้าที่ตีพิมพ์ 1-14 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
5การปรับปรุงตะกอนน้ำบาดาลด้วยวิธีการทางเคมีเพื่อใช้กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์
หน้าที่ตีพิมพ์ 15-25 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
6อัตราการใช้ปุ๋ยมูลไก่และหินแร่ภูเขาไฟที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพริกจินดา
หน้าที่ตีพิมพ์ 27-39 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
7ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารประกอบฟีนอลด้วยตัวเร่ง ปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตน
หน้าที่ตีพิมพ์ 41-50 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
8ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มและการให้โปรแกรมการดูแลตนเองต่อระดับความเจ็บปวด การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดเห็นในผลดี/ผลเสียของการปฏิบัติพฤติกรรม และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อลดอาการปวดหลัง ในชาวนาที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
หน้าที่ตีพิมพ์ 51-65 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
9แอปพลิเคชันเกมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
หน้าที่ตีพิมพ์ 67-77 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
10การเปรียบเทียบการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจภายหลังการการออกกําลังกาย ระหว่างการนอนยกขาสงและการนวดคลายกล ู ามเน ้ ื้อ
หน้าที่ตีพิมพ์ 79-86 | เจ้าหน้าที่ ระบบ
แสดงบทคัดย่อ | ดาวน์โหลดไฟล์
2561
10 รายการ จากทั้งหมด 23 รายการ
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>
หน้าที่
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1300 โทรสาร 055-411096 ต่อ 1312