ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดทำวารสารแต่ละปีอ่านเพิ่มเติม
การสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความวิชาการอ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด
ประเภทบทความวิชาการ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาการเข้ารหัสลับข้อมูล
อื่นๆ
ปฏิทินการดำเนินงานวารสาร
วารสารวิชาการ ปีที่ 2560 ฉบับที่ 2
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กำหนดการจัดทำวารสารแต่ละปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

1. ประชาสัมพันธ์ เดือน ม.ค. - ก.พ.

2. รับข้อเสนอแนะบทความ เดือน ก.พ. - มี.ค.

3. ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิชาการ เดือน มี.ค. - พ.ค.

4. ส่งคืนเพื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เดือน เม.ย. - พ.ค.

5. ตรวจสอบและพิมพ์วารสาร เดือน มิ.ย.

 

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

1. ประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ค. - ส.ค.

2. รับข้อเสนอแนะบทความ เดือน ส.ค. - ก.ย.

3. ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิชาการ เดือน ส.ค. - พ.ย.

4. ส่งคืนเพื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เดือน ต.ค. - พ.ย.

5. ตรวจสอบและพิมพ์วารสาร เดือน ธ.ค.

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบการจัดทำบทความวิชาการได้ที่ 

PDF File

Word File

โดย : รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ อินจันทร์|17/07/2018 15:40:50
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1300 โทรสาร 055-411096 ต่อ 1312