อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 18 ตุลาคม 2563<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนา เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๔,๕๘๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) และถวายปัจจัย พร้อมทั้งบริวารกฐินแด่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวงเพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไป<br />.<br />ภาพ : ศูนย์สื่อสารองค์กร มรอ. / นารีนารถ ภารังกูล ศวท.มรอ.<br />ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru