อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 2 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ “การปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพร่วมกับสารชีวภัณฑ์ ในพื้นที่วนเกษตรไม้ผลจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการ วทน.” นำโดย นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ รศ.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย อนุกรรมาธิการ นางสาวนันทิพัฒน์ มาศสิระรัตน์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ นางสาวปัทมาภรณ์ พลเวียง นักวิชาการสนับสนุนนิติบัญญัติด้านวิชาการ และคณะทำงานติดตามประเมินผลและให้ความเห็นทางวิชาการ ณ สวนป้อเลี้ยง ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพ : พงศธร มานิตย์ ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru