อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้าสับปะรดห้วยมุ่น สินค้าทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และสินค้าทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจากนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้าสับปะรดห้วยมุ่น จำนวน 77 ราย สินค้าทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ จำนวน 129 ราย และสินค้าทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ จำนวน 34 ราย รวมทั้งหมด 240 ราย . ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะที่ปรึกษาจัดทำระบบควบคุมภายในสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Internal Control) สินค้าสับปะรดห้วยมุ่น ทะเบียนเลขที่ สช 56100056 และที่ปรึกษาจัดทำระบบควบคุมระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Internal Control) สินค้าทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ ทะเบียนเลขที่ สช 61100104 สินค้าทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ ทะเบียนเลขที่ สช 61100105 ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของสินค้า การรับสมัครผู้ประสงค์จะขอใช้ตรา GI การบริการให้ปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพฯ การลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าฯ การจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและรับรองผลการตรวจสอบ และการยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru