อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากผู้ประเมินกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ขอบข่าย ได้แก่ 1.การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2.การวิเคราะห์เหล็ก (Fe) 3.การวิเคราะห์ตะกั่ว (Pb) ในน้ำ (น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำผิวดินและน้ำเสีย) โดยห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 กับสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  </p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020