อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำครั้งที่ 1/2560 ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม <br />รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.พัฒนา สมนิยาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020